Signaler og bestemmelser

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk

De mest spennende signalene for en modellbygger er gjerne faste signalapparater, f.eks utkjør og innkjør i forbindelse med stasjoner. Andre aktuelle signaler er signalskiver og signalmerker, f.eks hastighetssignaler og planovergangsmerke. Tidligere fantes det semaforsignaler, dvs signaler med mekaniske vinger som anga signalbildet.

Faste signalapparater

Innkjørhovedsignal

Innkjørhovedsignal danner stasjonsgrensen og settes vanligvis opp utenfor ytterste sporveksel. Alle innkjørhovedsignal har også et tilhørende forsignal som skifter signalbilder samtidig. Ethvert hovedsignal skal ha et merke, som kan være en stor bokstav og/eller et nummertall (arabisk tall), på hvitt skilt. Skiltet er rundt for blokksignal og firkantet for de andre hovedsignalene. Innkjørhovedsignal skal gi følgende signaler:

Signal 20a “Stopp” Signal 21 “Kjør” Signal 22 “Kjør”
Signal2a.gif Signal3.gif Signal4.gif
1 rødt blinklys 1 grønt fast lys øverst 2 grønne faste lys på loddrett linje
Ved rødt lys skal tog stoppe. Kjør til togvei med avvikelse over en eller flere sporveksler. Kjør til togvei uten avvikende sporveksel

Signal 21 betyr at tog kan kjøre inn på stasjonen, men at togveien avviker over en eller flere sporveksler. Signal 22 betyr at tog kan kjøre inn på stasjonen og gjelder for togvei uten avvikende sporveksel. Dette tillater normalt en større kjørehastighet enn signal 21.

Utkjørhovedsignal

Utkjørhovedsignal brukes for signalering til tog som kjører ut fra stasjon. Istedenfor å sette opp et utkjørhovedsignal for hvert spor, kan det settes opp felles utkjørhovedsignal for flere togspor. Forsignal settes opp etter behov. Utkjørhovedsignal skal gi følgende signaler:

Signal 20b “Stopp” Signal 21 “Kjør” Signal 22 “Kjør”
Signal5.gif Signal6.gif Signal4.gif
1 rødt fast lys 1 grønt fast lys øverst 2 grønne faste lys på loddrett linje
Ved rødt lys skal tog stoppe. Kjør fra togvei med avvikelse over en eller flere sporveksler Kjør til togvei uten avvikende sporveksel

Signal 21 betyr at tog kan kjøre ut fra stasjonen, men at togveien avviker over en eller flere sporveksler. Signal 22 betyr at tog kan kjøre ut fra stasjonen og gjelder for togvei uten avvikende sporveksel.

Blokksignal

Når linjen mellom 2 stasjoner skal sikres, deles den opp i såkalte blokkstrekninger. Det samme kan en gjøre på en modelljernbane. Om en ønsker å koble signaler til blokkene gjelder reglene for innkjørhovedsignal, dvs. type 1, signal 20a, 21 og 22. I tillegg skal også blokksignaler alltid ha et eget forsignal.

Forsignal for inn-kjørhovedsignal, utkjørhovedsignal og blokksignal

Forsignal viser om tilhørende hovedsignal viser “Stopp” eller “Kjør”, og er satt opp på egen mast eller på foranstående hovedsignals mast. Forsignalet har 2 lamper på loddrett linje, hvor øverste lys blinker gult og nederste lys blinker grønt. Forsignal for utkjørhovedsignal er som regel satt opp på innkjørhovedsignalets mast. Er signalet satt opp på egen mast, står signalet innenfor innkjørhovedsignalet. Forsignal som er satt opp på hovedsignals mast, er slukket når dette viser “Stopp”. Forsignal for utkjørshovedsignal viser signal 24 eller 25 bare når innkjørhovedsignalet samtidig viser “Kjør” til samme spor. Forsignaler skal vise følgende signaler:

Signal 23: Tilhørende hovedsignal viser stopp Signal 24: Tilhørende hovedsignal viser signal 21 (kjør med avvikende sporveksel) Signal 25: Tilhørende hovedsignal viser signal 22 (kjør uten avvikende sporveksel)
Signal8a.gif Signal9a.gif Signal10a.gif
1 gult blinklys 1 gult og 1 grønt blinklys 1 grønt blinklys

Enkelt innkjørsignalapparat

“Enkelt innkjørsignalapparat” er et lyssignal som settes opp utenfor ytterste sporveksel på mindre traffikerte strekninger. Det skal vise følgende signaler:

Signal 20b: “Stopp” Signal 21 “Kjør”
Signal11.gif Signal12.gif
1 rødt fast lys 1 grønt fast lys

Planovergangsignal

Planovergangsignal er et lyssignal som settes opp ved planoverganger med automatiske veisignaler eller automatiske veibommer. Signalet kan utføres som 2-sidig signal eller som bildet viser, med signal på hver side av overgangen. Planovergangsignal viser følgende signaler:

Signal 55: “Stopp foran planovergang” Signal 56: “Planovergang kan passeres”
Signal13a.gif Signal14a.gif
Rødt blinklys (langsomme blink) Hvitt blinklys (hurtige blink)

Signalskiver og signalmerker

Orienteringssignaler

Orienteringssignaler settes opp på egen stolpe eller på kontaktledningsmast på høyre side av sporet der tog skal gi signal “Tog kommer”, foran vedkommende planovergang, holdeplass m.v. Signalet “Tog kommer” bør også gis på en modelljernbane og det kan arrangeres slik at lokomotivet ved passering automatisk aktiviserer nødvendige kretser for å gi dette akustiske signalet. Dette signalet kalles Signal 83 og gis med et langt støt i lokomotivfløyten. Signal 83 gis også bl. a. foran tunnel og snøoverbygg.


Signal 67a “Orienteringssignal” Signal 67b “Orienteringssignal for planovergang” Signal 67c “Orienteringssignal for holdeplass” Signal 67d “Orienteringssignal for planovergang og holdeplass”
Signal15.jpg Signal16.jpg Signal17.jpg Signal18.jpg
Gul kvadratisk skive med sort kant. Gul kvadratisk skive med sort vannrett strek og sort kant. Gul kvadratisk skive med sort loddrett strek og sort kant. Gul kvadratisk skive med sort vannrett og loddrett strek og sort kant.

Hastighetssignaler

Hastighetssignal settes opp på egen stolpe, i lyssignal- eller kontaktledningsmast, eller i åk som regel på høyre side av sporet.

Signal 68 a “Nedsatt kjørehastighet” Signal 68 b “Økt kjørehastighet”
Signal19.jpg Signal20.jpg
Gul trekantet skive med sorte tall og sort kant, med spissen ned. Gul trekantet skive med sorte tall og sort kant, med spissen opp.

Signalene visere største tillatte kjørehastighet på linjen og i hovedtogspor. Tallene angir kjørehastighet i km pr. time. Eksempel: Stort 6-tall betyr 60 km pr. time.

Planovergangsmerke

Planovergangsmerke settes opp ved planoverganger med automatisk veibom- eller veisignalanlegg på egen stolpe, som regel på høyre side av sporet, eller på stolpen til orienteringssignalet for planovergangen.

Signal21.jpg Gul rektangulær skive med sort V.

Fallviser og stigningsviser

Fall- og stigningsvisere settes opp på egen stolpe, på høyre side av sporet.

Fallviser Stigningsviser
Signal22.jpg Signal23.jpg
Gul rektangulær skive med sorte tall, i skråstilling ned. Gul rektangulærskive med sorte tall, i skråstilling opp.

Tallene angir bestemmende fall/stigning i o/oo(promille) på strekningen.

Baksiden

Felles for alle signaler, -skiver og -merker, er grå farge på baksiden og på stolpen


Eksempler på signalbruk

Signal28.gif

Figur 1: Veksel 1 er lagt i avvik til spor 2

Signal27.gif

Figur 2: Veksel 1 er lagt rett til spor 1

Signal26.gif

Figur 3: Veksel 2 er lagt i avvik fra spor 2

Signal25.gif

Figur 4: Veksel 2 er lagt rett fra spor 1

Selvbygging av signaler er beskrevet i egen artikkel


Artikkelen ble opprinnelig laget av Sverre J Dahl og Svein-Martin Holt
til  MJ-bladet nr.3 1991. Finnes i fullstendig form på Holts hjemmeside.
Kilde er daværende NSBs signalreglement.
Gjengitt og redigert med forfatternes tillatelse