Bruksanvisning Digitrax DH163D (norsk)

Fra MJwiki
Hopp til: navigasjon, søk


Digitrax DH163D er en DCC lokomotivdekoder beregnet for montering i lokomotiver i H0-skala. Den leveres uten NMRA 8-pins dekoderplugg. Dekoderen produseres av Digitrax.

Nedenstående er en oversettelse av den engelske bruksanvisningen. Det gis ingen garanti for riktig oversettelse. Se Forbehold

Det er også noen diagrammer i den originale buksanvisningen som ikke er inkludert her.


Funksjoner/utstyr/muligheter

 • Moment kontroll
 • 128 kjøretrinn
 • Programmerbare akselerasjons- og nedbremsings-verdier
 • Valgbar kjøreretning
 • Skiftehastighet - gir mulighet til krypkjøring ved skifting
 • 3 trinns hastighetstabell ved hjelp av startspenning, midtspenning og maksspenning
 • 28 trinns hastighetstabell - programmerbar for mer nøyaktig hastighetskontroll
 • Back-EMF/Cruisekontroll
 • Digitrax SuperSonic motor styring for lavere støy
 • FX3 funksjonsutganger for prototypiske lyseffekter og av/på kontroll
 • Konstant lys
 • Realistiske lyseffekter som f.eks. Marslight, Gyralight, Ditchlights (grøftelys)
 • Re-programmering av funksjonsutganger
 • Hovedlysbryter
 • Avanserte consist/multi-unit funksjonskontroll
 • Plug'n'play
 • Transponder/tilbakemeldings utstyrt
 • Kan programmeres og gir tilbakelesning i alle programmeringsmodus, inkludert programmering på hovedspor
 • Reset CV for dekoderen, med eller uten reset av hastighetstabeller
 • Motor isoleringsbeskyttelse
 • Basis, avansert og UniVersal consisting
 • 2- og 4-sifret adressering

Installasjonsbeskrivelse

Mobdec dh163d.jpg

Kort monteringsanvisning

1. Fjern kåpen på lokomotivet

2. DH163D bruker en ledningspakke som består av ca 15cm ledning koblet på en 9-pins JST-plugg som kobles i dekoderen. Andre enden av ledningene er avisolerte slik at de kan loddes fast i motor, strømopptak, osv.

Ledningene skal loddes fast til følgende punkter:

 • Svart ledning til venstre strømopptak (i fartsretning)
 • Rød ledning til høyre strømopptak (i fartsretning)
 • Oransje ledning til + terminal på motor
 • Grå ledning til - terminal på motoren
 • Blå ledning er felles ledning for alle funksjonsutganger
 • Hvit ledning til lyskaster foran
 • Gul ledning til lyskaster bak (dersom dette finnes)
 • Grønn ledning er for funksjon F1
 • Fiolett ledning er for funksjon F2

NB! Motoren må være isolert fra chassiet/understellet

3. Plugg i 9-pins pluggen i dekoderen

4. Sett på kåpen igjen.

Merknader til monteringsanvisning

1. Maksimumsbelasting på samtlige funksjonsutganger må ikke overstige 500mA.

2. Bruk blå ledning til alle funksjonsutganger så langt som mulig.

3. Hovedlyskasteren foran bør kobles med blå ledning for optimal Digitrax transponding operasjoner.

4. Digitrax Decoder Manual (som følger med startsettene eller kan lastes ned hos Digitrax manualer (på engelsk)) beskriver hvordan man kan benytte 12-16V pærer, 1.5V pærer og lysdioder. Pærer/dioder som trekker mer enn 80mA krever en 22 ohm 1/4W motstand montert i serie med funksjonsutgangen for å beskytte dekoderen.

5. Noen lokomotiver har originalmonterte kondensatorer for beskyttelse mot signalstøy i strømforsyningen. Disse kondensatorene kan skape problemer med Supersonic dekodere og analog kjøring på DCC-anlegg. Kondensatoren bør fjernes for å unngå disse problemene.

Programmering av dekoderen

Tilpasning av dekoderen

Denne Digitrax dekoderen er klar til bruk og kommer ferdig programmert med adresse 03 fra fabrikken. For mer prototypisk riktige operasjoner, så kan dekoderen programmeres ved hjelp av forskjellige verdier i CV-ene.

Endring av dekoderadressen

Den første CV som folk endrer er dekoder adressen. Dette gjør det mulig å kontrollere flere lokomotiver uavhengig av hverandre gjennom å gi hvert lokomotiv en unik adresse. Digitrax dekodere er levert fra farikken med CV01 satt til AD2 med verdi 03. Under følger en kort beskrivelse i hvordan man forandrer på dekoderadressen med en Digitrax DT-serie håndkontroll. Full beskrivelse av fremgangsmåten er å finne i bruksanvisningen som fulgte med startsettet.

1. Sett lokomotivet på programmeringssporet. Skift til programmeringsmodus i systemet. På DT400 trykk på PROG. På DT100, DT200 og DT300 trykk på RUN/STOP & FN/F0.

2. Velg AD2 for 2-sifret adressering eller AD4 for 4-sifret adressering (DT300 & DT400). (AD på DT100 og DT200, les i bruksanvisningen for startsettet for hjelp vedrørende 4-sifret adressering).

3. Velg den adressen du vil ha.

4. Fullfør adresseprogrammeringen. På DT400, trykk på ENTER-tasten, på DT100, DT200 og DT300, trykk på SEL-tasten.

Merk: CV29 må programmeres for å iverksette 4-sifret adressering, dette skjer automatisk med DT300 og DT400, men ikke av DT100 og DT200.

Aksellerasjons- og Retardasjons-verdier

Treghet/Moment er en del av LocoMotion-systemet. Aksellerasjon er styrt av CV03 og Retardasjon (bremsing) er styrt av CV04. Begge CVer er forhåndsinnstilt med en verdi på 000/x00. Man kan legge inn verdier fra 000/x00 til 031/x1F for både aksellerasjon og retardasjon. Det anbefales å bruke CV03:003/x03 og CV04:000/x00 som et utgangspunkt for programmering av aksellerasjon og retardasjon.

Hastighetstabeller - hvordan lokomotivet reagerer på hastighetsregulatoren

Med Digitrax LocoMotion finnes det to typer hastighetstabeller; 3-trinns tabeller og mer nøyaktige 28-trinns tabeller. For en mer nøyaktig beskrivelse av 28-trinns tabeller, se i dokumentasjonen som fulgte med startsettet. 3-trinns tabeller programmeres ved hjelp av 3 CVer: Startspenning (CV02), Midtspenning (CV06) og Maksspenning (CV05). Disse CVene har verdiene 000/x00 levert fra fabrikken. Alle disse CVene kan programmeres med verdier fra 000/x00 til 255/xFF. Som en veiledning kan CVene programmeres etter følgende tabell:


Lokomotivtype Startspenning CV02 Midtspenning CV06 Maksspenning CV05
Skiftelokomotiv 002/x02 038/x26 064/x50
Godstogslokomotiv 002/x02 048/x30 098/x62
Passasjertogslokomotiv 002/x02 128/x80 154/x9A


Andre LocoMotion funksjoner: Skiftehastighet, normal kjøreretning og Cruise kontroll (Back-EMF)

Skiftehastighet styres av CV54. Leveringsinnstillinger er 000/x00 og av. For å skru på Skiftehastighet, programmer inn en verdi av 001/x01. For å bruke denne funksjonen, bruk F6 på håndkontrollen. Når denne funksjonen er aktivert, så reduseres topphastigheten til lokomotivet med 50% og aksellerasjons- og retardasjonsmomentet redueres med 25%. Dette er nyttig ved krypkjøring og skifteoperasjoner.

Normal kjøreretning er styrt av CV29, les i dokumentasjonen som fulgte med startsettet for mer informasjon om verdiene som kan programmeres i CV29.

Cruise kontroll (Back-EMF) er regulert av CV57. Leveringsinnstillinger er 006/x06, som er passe for de fleste lokomotiver. Denne CVen kan programmeres med verdier fra 000/x00 til 015/x0F for maksimal effekt. CV55 & 56 har også innvirkning på Cruise kontroll, les i dokumentasjonen som fulgte med startsettet for mer informasjon om dette. Leveringsinnstillinger er 000/x00 for både CV55 og CV56.

Digitrax transponding/tilbakemelding

Digitrax transponding/tilbakemelding styres av CV61. Leveringsinnstillinger er 000/x00, som er av. For å skru på denne funksjonen, programmer inn en verdi av 002/x02. Dette gjør det mulig å benytte seg av tilbakemelding for å holde oversikt over ditt rullende materiell. Når denne funksjonen er skrudd på, så vil det blinke litt i hovedlyskasteren for å indikere at tilbakemeldingssignalet blir sendt.

Dekoder reset CV08

Dekoder reset gjør det mulig å gjenopprette fabrikkinnstillingene. For å gjøre dette må man programmere en verdi av 008/x08 i CV08. Dersom du vil gjenopprette fabrikkinnstillingene uten å slette 28-trinns hastighetstabellen, så er verdien for programmering 009/x09.

Funksjonsutganger på DH163D

Beskrivelse av funksjonsutganger

DH163D leveres med muligheten til å styre 6 funksjonsutganger. Hovedlyskaster og lyskaster bak kontrolleres gjennom de hvite og gule ledningene ved å bruke Funksjon 0 (F0F-fremover og F0R-bakover) for retningsstyrt belysning. Funksjonene F1(Grønn) og F2(Fiolett) er en del av ledningspakken slik at de er lett tilgjengelige.

F3(Brun) og F4(Gul/Hvit) er tilgjengelige direkte på dekoderen. Disse kan nåes ved å fjerne deler av den blå isolasjonen dekoderen er kledd med. For å benytte disse funksjonene, kan man lodde en ledning fra funksjonsfeltet til den lampen man ønsker funksjonen skal styre. Blå/+ felles er også tilgjengelig som felt og fungerer på samme måten som den blå ledningen i ledningspakken. Funksjonene er fargekodet etter industristandarden. Disse fargene er viktige dersom du skal reallokere funksjoner.

MERK: Når du lodder på ledninger på funksjonsutgangene på dekoderen, pass på at du ikke kortslutter dekoderen enten gjennom for mye loddetinn eller at ledningene kommer i kontakt med komponentene på dekoderen.

Alle 6 funksjonene kan programmeres med Digitrax FX3 lyseffekter eller som standard av/på funksjoner med følgende parametere:

1. Retningsstyrt fremover eller bakover

2. Dersom F0 er av eller på

3. Uavhengig av kjøreretning og F0 er av/på

4. Om lokomotivet beveger seg eller står stille.

Reallokering av funksjonsutganger

Reallokering av funksjonsutganger gjør det mulig å programmere om funksjonene som styres av funksjonstastene på håndkontrollen. Mer dokumentasjon om dette finnes i dokumentene som fulgte med startsettet.

Hovedlysbryter

Hver av de 6 funksjonsutgangene kan bli programmert til å bli skrudd av/på ved hjelp av F0-tasten på håndkontrollen, aom gjør denne om til en hovedlysbryter. CV-verdiene for dette er listet i dokumentene som fulgte med startsettet.

Digitrax 9-pins JST-plugg

DH163D leveres med en ledningspakke som har en 9-pins JST-plugg i den ene enden. DHWH-ledningspakken er avisolert i den andre enden for lodding til motorterminaler, strømopptak og lysfunksjoner. JST-standarden er også brukt av andre produsenter (som f.eks Lenz).

Når du har installert ledningspakken i lokomotivet, er det mulig å ta ut dekoderen fra lokomotivet på en enkel måte. Dette er meget anvendelig dersom du har et begrenset budsjett og vil kjøre flere lokomotiver med færre dekodere. Dette gjør det også mye enklere å drive feilsøking dersom du mistenker en feil i dekoderen. Og dersom du vil bytte dekoderen, eller sende den inn til reparasjon, så forenkles dette.

Det er bare å installere DHWH-ledningspakke i lokomotivene, og dele dekodere mellom lokomotivene. For å kjøre disse lokomotivene på likestrøm (DC), så er det bare å montere en DHDP-plugg som kobler sammen strømopptak med motor og lys. Ledningspakkene er tilgjengelige løse hos din hobbybutikk.

Dekoderen kan også brukes sammen med andre varianter av ledningspakken. Disse variantene er DHWHP med lange ledninger eller DHWHPS med korte ledninger, begge variantene har DCC 8-pins plugg i den ene enden. En annen versjon (DHAT) har ferdig påloddet koblinger for montering i Athearn-lokomotiver.